آموزش

زنگ مدرسه

??????????? قرار بود با سواد شویم… یک عمر صبح زود بیدار شدیم و لباس فرم پوشیدیم. صبحانه خورده و نخورده، خواب و بیدار، خوشحال ... ادامه مطلب